مرکب دیلون

پرسش

مواد شناور بر روی مرکب

علت نبود لایه یکنواخت بر روی سطح مرکب فلکسو درون ظرف چیست؟

مواد افزودنی ناسازگاری که چگالی کمتری نسبت به مرکب دارند، باعث ایجاد لایه غیریکنواخت بر روی سطح مرکب درون ظرف می‌شوند. در هنگام استفاده از مرکب فلکسو، آنرا به خوبی هم بزنید و در صورت اضافه کردن هر‌گونه مواد افزودنی به مرکب فلکسو از جمله اکستندر، آب و یا ضدکف، در طول افزودن مواد، مرکب را به خوبی هم بزنید.

در صورت عدم رفع مشکل، کارشناسان مرکب فلکسو دیلون، راهنمای شما خواهند بود.

مطالب دیگر

چاپ خال‌دار

مرکب تمام سطح چاپ را پوشش نداده و منافذ مدور کوچکی در سطح چاپ ایجاد شده که به‌صورت سوراخ سوراخ یا چشم ماهی دیده می‌شود.

بخوانید »